DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.corporatieplein.nl van CorporatieMedia. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. CorporatieMedia behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Gebruik van de CorporatiePlein-website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel CorporatieMedia deze website dagelijks met veel zorg en aandacht onderhoudt en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en voortdurende actualiteit van de geboden informatie. CorporatieMedia garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. CorporatieMedia wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Links naar andere websites
CorporatieMedia is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites waarvan verwijzingen op haar site vermeld staan. Evenals de wijze waarop die sites omgaan met uw gegevens. Lees hiervoor de disclaimer van de site waarnaar u doorgelinkt wordt.

Informatie gebruiken
CorporatieMedia behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is - met bronvermelding - toegestaan om informatie van de site over te nemen en in te zetten voor eigen gebruik. In geval van gebruik op Internet, betekent bronvermelding het plaatsen van een link naar: www.corporatieplein.nl

 

PRIVACYBELEID

CorporatieMedia B.V., gevestigd aan Drielander 15 in Dronten en Smalle Slagen 3 in Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
CorporatieMedia B.V.
Postbus 8825
4820 BC BREDA
info@corporatiemedia.nl 

Paul Tuinte en Martin Barendregt zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van CorporatieMedia B.V. en zijn te bereiken via info@corporatiemedia.nl.

Onze websites CorporatieGids.nl en CorporatiePlein.nl maken gebruik van beveiligde (SSL) verbindingen. Wij verzamelen van onze websitebezoekers geen tot personen herleidbare informatie. 

Privacybeleid van derden
Op onze websites plaatsen wij onder bronvermelding nieuwsberichten van derden en links naar websites van derden. CorporatieMedia B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van deze partijen. Daarvoor verwijzen wij je naar hun privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Als je gebruikmaakt van diensten van CorporatieMedia B.V. – zoals het gratis ontvangen van CorporatieGids, CorporatieGids Magazine of het gratis bezoeken van CorporatieGids LIVE of CorporatiePlein - dan verwerken en gebruiken wij je persoonsgegevens uitsluitend om je over onze diensten te informeren. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam organisatie 
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- E-mailadres
- Functie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
CorporatieMedia B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Onderhouden van e-mailcontact over één of meer van onze activiteiten zoals CorporatieGids, CorporatieGids Magazine, CorporatieGids LIVE, CorporatiePlein en CorporatieMedia e-mail nieuwsbrief;
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
CorporatieMedia B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CorporatieMedia B.V.) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CorporatieMedia B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om je te kunnen informeren over onze producten en activiteiten. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonlijke gegevens: gedurende je dienstverband bij een woningcorporatie tot het moment dat het bericht van uitdiensttreding ons heeft bereikt, zolang je tot onze doelgroep behoort of tot het moment waarop je ons verzoekt jouw gegevens (deels of geheel) aan te passen of te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
CorporatieMedia B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Onze websites gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Onze websites maken gebruik van Google Analytics-cookies. Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google in lijn met de AVG. Zo hebben wij ervoor gekozen om een deel van het ip-adres te maskeren. Verder is het delen van gegevens met derden uitgeschakeld. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Op de website corporatiegids.nl maken wij voor het delen van artikelen gebruik van addthis buttons. Addthis verzamelt daarbij data voor advertentiedoeleinden. Indien je dit niet wilt adviseren wij je deze optie niet te gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CorporatieMedia B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@corporatiemedia.nl.

CorporatieMedia B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CorporatieMedia B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@corporatiemedia.nl.